Tarnaörs története - Irodalomjegyzék

 • Adatok a Tarnaörsi Agrárszövetkezetrõl, 1996. Gyüjtötte: Bóka Rudolfné

 • A4. kir. Heves-i járási levente parancsnokság utasítása bevonulási hirdetmények kifüggesztése tárgyában. 1944. október 26. Gyüjtötte: Dr. Gulyás István

 • Balogh József: a./ A Dózsa Termelõszövetkezet bemutatása. Kézirat, 1973. b./ A tarnaörsi iskola történetébõl. Hevesi Mûvelõdés 1974/1. c./ Az 1918-as polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság. Kézirat. d./ Emlékmûvek. Kézirat, 1984. e./ Summás hagyományok. Kézirat, 1977. f./ Tarnaörs község fejlõdése 25 év tükrében. Kézirat, 1969.

 • Benedek Marcell: Magyar Irodalmi Lexikon II. kötet. Budapest, 1965.

 • Bél Mátyás: Heves megye ismertetése 1730-1735. Eger, 1968.

 • Birikiné Nyéki Andrea: A szántóföldi növénytermesztés szerkezetének optimalizálása a tarnaörsi "Dózsa" Mezõgazdasági Termelõszövetkezetben. Kézirat, 1984.

 • Bodó Mihály: Heves megye védett természeti értékei. Eger, 1988.

 • Borovszky Samu: Heves vármegye. Budapest,1909.

 • Csánki Dezsõ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Budapest, 1890.

 • Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében. Eger, 1985.

 • Csintalan Csaba: A tarnaörsi Orczy-kastély története. Kézirat, 1989.

 • Dercsényi Dezsõ - Voit Pál: Heves megye mûemlékei. Budapest, 1978.

 • Egri Érseki levéltár - 1153/1833-as akta Gyüjtötte: Balogh József

 • Fekete Lajos. A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása. Jászberény, 1968.

 • Gerszi Károly: Tarnaörs. Kézirat, 1979.

 • Grúz János: Heves története. Heves, 1969.

 • Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-III. Budapest, 1987.

 • Jegyzõkönyvek: a./ A Tarnaörsi Községi Közös Tanács Végrehajtó Bizottságának 1975. július 17-én tartott ülése jegyzõkönyvébõl kivonat. Gyüjtötte: Sütõ Lászlóné b./ A 124/1936-os iktatószám alatt a tarnaörsi róm. kath.egyház iskolaszék elnökének (Szabó Sándor plébános úr) 1936. április 5-i gyûlésének jegyzõkönyvébõl kivonat. Gyûjtötte: Balogh József c./ Hagyatéktárgyalási jegyzõkönyv özvegy báró Orczy Serafinné sz. báró Piret de Bihain Eugénie ügyében 178. 1935.Kjö szám d./ Jegyzõkönyv a volt római katolikus iskola államosítása tárgyában. 1950. március 9. Gyûjtötte: Balogh József

 • Kiss Gábor: Fejezetek a Hevesi járás iskola és oktatástörténetébõl. Heves, 1984.

 • Kiss István N.: 16. századi dézsmajegyzékek. Budapest, 1960.

 • Kiss József: A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején (1702-1731.) Budapest, 1979.

 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978.

 • Kõrösi József: Engedélyezési tervdokumentáció ... a tarnaörsi volt Orczy-kastély dél-nyugati szárnyának bontásáról. 1982. Gyûjtötte: Dr. Gulyás István

 • Ladányi Miksa: Heves vármegyei imertetõ és adattár. Budapest, 1936.

 • Nyúl Lászlóné: Tarnaörs mûvelõdésszerkezeti vizsgálata. Kézirat, 1992.

 • Papp Istvánné: Tarnaörs történetének feldolgozása. Kézirat, 1963.

 • Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei III. A Hevesi járás. Budapest, 1980.

 • Pécsi István: Romnézõben Tarnaörsön. Heves megyei Népujság, 1982. január 5.

 • Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 • Sugár István: Heves megye és Eger visszafoglalása a törököktõl. Eger, 1987.

 • Szecskó Károly: Antifasiszta ellenállás Heves megyében. Hevesi Szemle 1981/3

 • Széchenyi István: Napló. Budapest, 1978.

 • Tari Krisztián: Tarnaörs fejlõdése 1945-1995. Kézirat, 1996.

 • Tóth János: Az Õszirózsás Forradalom és a Tanácsköztársaság a Jászságban. Jászberény, 1969.

 • Turcsányi Miklós: Mûleírás a tarnaörsi Orczy-kastély helyreállításának tanulmánytervéhez, 1969. Gyûjtötte: Sütõ Lászlóné

 • Turul, A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. Ötödik kötet. 1887/1. füzet, 1887/2. füzet

 • Veres Zoltán: Tématanulmány a tarnaörsi Orczy-kastély megmentésére. Heves megyei Tanácsi Tervezõ Vállalat, 1977. Gyûjtötte: Sütõ Lászlóné