A” Típusú pályázati kiírás

Hirdetmény - 2013. okt. 17.


HIRDETMÉNY

Bursa Hungarica

A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tarnaörs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támosgatáskezelővel
együttműködve
ezennel kiírja a 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Figyelem! Változás a pályázat rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelő és Együttműködési Rendszerben ( továbbiakban: EPER-Bursa rendszer )pályázati regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

További részletek: www.emet.gov.hu


A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.

Tovább olvasom...

Lakossági tájékoztató

Tájékoztató - 2013. okt. 15.


1. sz. melléklet az 555-1/2013/GYKK számú ügyirathoz

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt tarnaörsi lakosok!

A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő válaszreakciót adjunk.
Az emberi élet és az anyagi javak biztonsága mindenki számára fontos. Elég csak az utóbbi évtizedek eseményei közül megemlítenem a 2000. évi tiszai árvizet, a 2010-ben bekövetkezett borsodi árvizet és a kolontári vörösiszap katasztrófát, valamint a 2013. júniusi dunai árvizet. Ezek az események, vala-mint a kezelésük során tapasztaltak ösztönözték arra a jogalkotókat, hogy a 10 éve hatályban lévő katasztrófavédelmi törvényt új törvény váltsa fel.

2012. január 1-én hatályba lépett az új katasztrófavédelmi törvény, mely megteremtette a szükséges változtatások alapjait. Magyarországon minden települést kockázatelemzésnek vetettek alá, melynek eredményeként a településeket katasztrófavédelmi osztályokba sorolták. Három osztály létezik, melyből az I. kategóriába tartozó települések a legveszélyeztetettebbek.

Településünk a kockázatelemzés és kockázatbecslés alapján a II. kategóriába tartozik. A fő veszélyeztető tényezők az alábbiak:

1. Árvíz, belvíz
2. Szélvihar
3. Heves zivatarok
4. Téli rendkívüli időjárás

A válsághelyzetek kezelésében a meglévő jogszabályi kereteken túl szükség van az azt végrehajtó erőkre és eszközökre.
A katasztrófavédelmi osztályba sorolás, valamint a lakosság létszáma alapján - a jogszabályban elő-írtaknak megfelelően - a fenti veszélyhelyzetek kezelésére és a minősített időszaki feladatok ellátására 50 fős polgári védelmi szervezetet hoztunk létre településünkön. A polgári védelmi szervezet létrehozásának célja saját önmentő képességünk a fokozása.

Mi is valójában a polgári védelmi szolgálat?

A polgári védelmi szolgálatot nem a 2012. január 1-jén hatályba lépett új katasztrófavédelmi törvény vezette be a köztudatba, az már mintegy háromnegyed évszázados múltra tekint vissza. Az új katasztrófavédelmi törvény csupán egységes keretbe foglalta a polgári védelmi szolgálattal kapcsolatos szabályozást.

A polgári védelmi kötelezettség tehát nem újdonság. A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésbe az állampolgárok bevonása eleddig is szükséges volt, és ez nem is változott. Adódhat az állam életében olyan rendkívül súlyos katasztrófa, amikor a mintegy 12000 fős hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya nem elegendő a védekezéshez, a károk megelőzéséhez. Ennek eklatáns példánya lehet egy több megyére kiterjedő árvíz. Ebben az esetben a polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóak például a homokzsákok pakolásához, ami - azon túl, hogy nagy létszámú erő szükséges hozzá - nem igényel különösebb szakértelmet.

A fenti példát továbbgondolva a polgári védelmi szervezetek nem csupán homokzsákokkal történő töltéserősítési munkákra alkalmazhatóak, hanem az ellátandó feladataik szerint egységekre bonthatók. Katasztrófa esetén ugyanúgy alkalmazhatóak műszaki feladatokra, egészségügyi ellátásra, kitelepítésre, befogadásra. A polgári védelmi szervezeteknek mind a létrehozása, mind az alkalmazása szigorú jogszabályi keretek között, szigorúan katasztrófavédelmi szakmai szempontok alapján történik, csak a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott feladatokra vehetők igénybe, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat láthatnak el. Jelenleg is folyamatban van a polgári védelmi szervezete beosztott személyek alapképzése.

A fentieken túl megváltozott a veszélyelhárítási tervezés rendszere is. Elkészült településünk veszélyelhárítási terve, melyben kiemelt szerepet kap a lakosság védelme.

A veszélyeztető tényezőket figyelem bevéve évente tájékoztatjuk a lakosságot a településünkön jelentkező veszélyeztető tényezőkről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről, a követendő maga-tartási szabályokról.

Kérem, hogy figyelmesen tanulmányozza át az alábbi ajánlásokat!

TELEPÜLÉSÜNKÖN JELENTKEZŐ VESZÉLYFORRÁSOK

1. Természeti eredetű veszélyek
Árvíz, belvíz: a folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd kilép a medréből és elárasztja a vidéket. Víz alá kerülhetnek lakott települések, ipari és más objektumok, termőföldek; sérülhetnek a víz, gáz, villamos és hírközlő berendezések; fertőzés és járványveszély alakulhat ki. Településünkön a Tarna folyó potenciális veszélyforrás. A védekezés elősegítése mellett fontos, hogy legyünk felkészültek egy esetlegesen kialakuló árvízi károsító jelenséggel szemben.

Megelőzés szempontjából fontos, hogy a belterületi vízelvezetők állapota folyamatosan megfelelő legyen, ezért valamennyi telektulajdonos köteles az ingatlana előtti vízelvezető árkot, átereszt tisztán tartani.

Készüljön fel!

• Készítsen elő zseblámpát, elemes rádiót, mobiltelefont, illetve ezekhez tartalék elemeket és akkumulátorokat!
• Szerezzen be megfelelő védőruházatot: gumicsizmát, vízhatlan ruhákat, kesztyűt!
• Az udvarról vigyen be a lakásba minden olyan dolgot, amit a víz elsodorhat, vagy amiben kárt tehet!
• Értéktárgyait, háztartási eszközeit vigye fel a padlásra illetve az emeletre, vagy szállítsa el!
• Ha van rá lehetősége, segítsen a szomszédjainak, ismerőseinek, vagy jelentkezzen a hatóságoknál önkéntesnek!

Magatartási szabályok árvízveszély, kitelepítés esetén:

A megáradt folyóvíz kiszámíthatatlan, ne menjen bele!
Ha elöntött területen, úttesten gyalogosan kell áthaladni, legalább ketten induljanak el, hogy segítséget tudjanak nyújtani egymásnak. Előtte győződjenek meg a víz mélységéről, és vegyenek fel megfelelően védő lábbelit. A leszakadt villanyvezeték életveszélyes!

• Ha lehet, figyelje a külső tájékoztatást, a televízió és a rádió híradásait, a hangosbeszélőt, a szirénát!
• Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal, mert a mentőerőknek szükségük lehet a vonalakra.
• Ha a hatóság a lakóhely elhagyására szólítja fel, kövesse az utasításokat!
• Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak, az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekezőhelyre, a befogadási helyen leadja a név-sorukat.
• Kitelepítés során érvényesül a család együtt-tartásának elve. Mielőbb térjen a lakásába, hogy a kitelepítésre, kimenekítésre a család együtt tudjon felkészülni!
• Készítse össze családja számára hátizsákban vagy válltáskában - hogy a keze szabadon maradjon - a legszükségesebb személyes felszereléseket (veszélyhelyzeti csomag).
• A lakásból való távozáskor zárja el víz-, gáz- és elektromos vezetéket!
• Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be!
• A kályhákban, tűzhelyekben égő tüzeket oltsa el!
• A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog, a kijelölt útvonalon közelítse meg!
• Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson!
• Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!
• Mindenki eldöntheti, hogy a kijelölt befogadásra helyre vagy rokonokhoz, ismerősökhöz megy-e.
• A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni. A gyülekezőhelyen be kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket, akiket a mentő egységek szállítanak el, de őket magukra hagyni nem szabad.
• Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.
• Ne kíséreljen meg átkelni a hömpölygő vízen, mivel nem ismeri annak mélységét és sodrásának erejét. Már a 20 centiméter magasságú vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról.
• Autóval se kísérelje meg az átkelést az áradaton. Már a 30-40 centiméter mélységű víz is károsíthatja gépjárművét olyan mértékben, hogy az leálljon.

Veszélyhelyzeti csomag: könnyen szállítható, max.. 20 kg súlyú, feltüntetve rajta a tulajdonos neve.
A csomag tartalmazza:
• a személyi okmányokat, értéktárgyakat, készpénzt, bankkártyát,
• két-háromnapi élelmiszert (naponta szükséges 3000-3600 kalóriatartalmú konzerv, nem romlandó élelmiszer, egy liter ivóvíz),
• az évszaknak megfelelő lábbelit, felsőruházatot, fehérneműt,
• tisztálkodási eszközöket,
• rendszeresen használt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket (a gyógyszerérzékenységet jelezni kell),
• takarót (esetleg hálózsákot, gumimatracot),
• ha van, hordozható rádiót,
• a gyermek kedves játékát, megnyugtatásul.

Tudnivalók a visszatelepítésről:
A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatérhet a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata.
Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik is vissza. Amennyiben önállóan tér vissza, ezt feltétlenül jelezze lakhelyén.
• A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.
• Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást!
• Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát illetően!
• Romosodás esetén a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a romok mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek segítségét!
• Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el! A szak-emberek begyűjtik azokat.
• A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.
• Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel!
• A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet meg.
• A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, használata csak fertőtlenítés és ellenőrzés után lehetséges.


Szélvihar: a 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat.
• szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket,
• súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és távbeszélő berendezések vezetékeit,
• könnyű épületeket dönthet össze,
• közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő,
• fákat törhet ki.

Megelőzés szempontjából fontos, hogy a lakóépületeink karbantartása folyamatos legyen (tető kúpok rögzítése, sérült cserepek cseréje, széldeszkák alkalmazása, esőcsatornák rögzítettsége stb.). Kísérje figyelemmel az Országos Meteorológiai Szolgálat médiákban leadott közleményeit! A különböző riasztási fokozatok elrendeléséről az önkormányzat is tájékoztatja a lakosságot.

Mi a teendő szélviharban? Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?
• Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően!
• Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró)!
• Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést.
• Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.!
• Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél!
• Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól!
• A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
• Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!
• Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet el kell oltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti)!
• Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött összefüggő víz-függöny alakulhat ki, emiatt a jól úszók is megfulladhatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket!
• Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk! A háziállatokat zárjuk be!
• Ha az előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le!
• A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak.

Óvintézkedések az épületen belül:
• Az ajtókat, ablakokat zárjuk be, ne menjünk ki a szabadba!
• Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül!
• Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése)!
• Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket!


Heves zivatarok: A zivatar olyan légköri jelenség, amelyet egy vagy több elektromos kisülés (villám) és/vagy dörgő, esetleg éles, csattanó hang formájában észlelünk. Magasra törő zivatarfelhők környezetében erős fel- és leáramlási területek váltakoznak kis távolságon belül. Emiatt általában kis területre korlátozódva ugyan, de rendkívül veszélyes kísérőjelenségek ki-alakulására is számíthatunk egy-egy heves zivatar idején. Előfordulhat nagy méretű (legalább 2 cm átmérőjű) jég vagy erős vihar (90 km/h fölötti széllökés). Extrém esetben azonban sokkal nagyobb méretű jégdarabok is hullhatnak, és orkán erejű (119 km/h fölötti) szélroham is kialakulhat. Intenzív zivatarokhoz hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék is társulhat, ekkor a kis vízhozamú patakok pillanatok alatt hömpölygő folyókká szélesedhetnek. Az előbb említett veszélyes jelenségek bekövetkezési valószínűsége egy-egy heves zivatar estén- azok kifejezetten helyi jellege miatt viszonylag csekély, szerencsés esetben nem is érintenek lakott települést. Több heves zivatar összekapcsolódásakor zivatarláncról (zivatarrendszerről) beszélünk, ebben az esetben már a veszélyes kísérő jelenségek nem csak egy-két települést, hanem akár több megyét, régiókat is érinthetnek.

A károk csökkentésének lehetőségei:
• A vízelvezető árkok és átereszek karbantartása, rendszeres tisztítása megkönnyíti a víz természetes úton történő mielőbbi eltávozását.
• Meg kell oldani az épületek tetőzetéről a csapadékvíz elvezetését, és az épületek falaitól, illetve alapjától való távoltartását.
• A talajszint alatti tárolóterek, pincék, garázsok bejáratát úgy kell kialakítani, (esetleg utólagosan úgy kell átalakítani), hogy 10-15 centiméter magasságú víz ne tudjon behatolni. Ezek a helyiségek szükség esetén homokzsákokkal is megvédhetők az elöntéstől.
• Azokban az épületekben, amelyek járószintje nem, vagy csak kismértékben magasabb, mint a talajszint, és fennáll a vízbetörés veszélye, mindenféle vegyszert, mérget, permetezőszert olyan magasan kell elhelyezni, hogy az esetleg behatoló víz ne tudja elsodorni, illetve feloldani azokat.

Mit tegyünk?
• A legfontosabb feladat a víz elvezetése. Ennek érdekében figyelemmel kell kísérni az elvezető csatornák és átereszek állapotát, szükség szerint el kell hárítani a víz útjába került akadályokat. Amennyiben a felgyülemlett csapadékvíz elvezetése gravitációs úton nem oldható meg, és lehetőség van annak átemelésére, az időjárás-előrejelzés pedig indokolja ezt, úgy meg kell kezdeni a szivattyúzást!
• Célszerű mindazon tárgyak rögzítése, amelyeket a víz elsodorhat. Ez történhet lesúlyozással vagy a talajhoz történő rögzítéssel.
• Ha a szabadban végzett munkálatok során elengedhetetlen elektromos berendezések (gépek) használata, azokat mindig a legnagyobb elővigyázatossággal kezelje, tekintettel a fokozott áramütés-veszélyre.
• Fokozott óvatossággal közlekedjen a víz alatt álló területen akkor is, ha az elöntés csak néhány centiméter. A víz alatt ugyanis - láthatatlanul - gödrök, éles, hegyes tárgyak lehetnek, amelyek balesetet okozhatnak.
• Víz alá került területen csak különösen indokolt esetben kísérelje meg a gépkocsival történő közlekedést. Fel kell készülnie a jármű azonnali elhagyására, ha a vízszint emelkedik, vagy el akarja sodorni a gépkocsit. Figyelembe kell vennie, hogy bizonyos vízmagasság felett a személygépkocsi nem képes haladni, és irányíthatatlanná válik.
• A vihar elmúltával meg kell vizsgálni a lehetséges veszélyforrásokat. Alaposan szemügyre kell venni a fákat, a veszélyesnek ítélt ágakat le kell vágni. A hosszabb időn keresztül elöntés alatt álló területen lévő fák gyökerei meglazulhatnak, és veszélyessé válhatnak. Ezeket ki kell vágni.
• Az épületek szerkezeti elemeit, elsősorban a tetőszerkezetet és a kéményeket – szükség esetén szakember közreműködésével – meg kell vizsgálni, és a baleseti veszélyforrásokat meg kell szüntetni.


Téli rendkívüli időjárás:
Várható következmények:
• Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
• A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellá-tás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
• A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
• Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lecsökken, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
• A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
• Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
• A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.

Ajánlott magatartási szabályok:
Figyelje az időjárás jelentést, hogy időben fel tudjon készülni!

Otthonunkban - átmeneti áram- illetve energia kimaradás esetén:
• Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
• Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
• Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. palackról működtethető gázlámpa, elektromos lámpa)!
• Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket!
• Tároljon otthonában legalább 3 napra elegendő élelmiszert az egész család számára!
• Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára táp-szerek.
• Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége.

Utazásnál:
• Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni.
• Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak!
• Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát!
• Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő mű-szaki állapotban van és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok stb.)! Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
• Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert!
• Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat, és esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját!
• Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni! Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
• Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő és -megítélő képességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Ónos eső esetén:
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy tekintettel a megváltozott időjárási körülményekre, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Aki teheti, ne használjon gépjárművet! Amennyiben az feltétlenül szükséges, akkor tartsák be a téli közlekedésre vonatkozó szabályokat:
• csak kifogástalan műszaki állapotú, a téli időjárásra felkészített gépjárművel induljanak útnak,
• a gépjárművek üzemanyag tartályát töltsék fel, gondoskodjanak tartalék üzemanyagról is,

• a gépjárműben legyen takaró, forró tea,
• a megváltozott időjárási körülmények még a gyakorlott vezetőket is próbára teszik, kellő vezetési gyakorlat hiányában ne induljanak útnak,
• amennyiben a gépjárművel való közlekedés ellehetetlenedik, húzódjanak félre és várják meg, amíg a síkosság-mentesítést végző gépek járhatóvá teszik az útszakaszt!
• Várhatóan megnövekszik a mentő szervezetek (tűzoltóság, mentők) vonulási ideje is.
Különös gondot kell fordítani a járdák síkosság-mentesítésére is, melyet közterületen az önkormányzat, míg magánházak esetén a tulajdonos hajt végre.
A csapadék ráfagyhat a fák ágaira – növelve azok súlyát -, így számolni kell az ágak, gallyak letörésével is.
Fontos, hogy a parkolóhelyet, a járdán való közlekedés vonalát úgy válasszuk meg, hogy az esetlegesen lehulló ágak személyi sérülést és anyagi kárt ne okozzanak!


A lakossági tájékoztató letölthető innen PDF formátumban!

Tovább olvasom...

Falugyűlés

Meghívó - 2013. okt. 02.


Meghívó

Tarnaörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében

tisztelettel meghívom a község lakosságát a

2013. október 8-án kedden

17 órai kezdettel tartandó

FALUGYŰLÉSRE
és
KÖZMEGHALLGATÁSRA


Helye: Általános Művelődési Központ aulája

Tarnaörs, Erzsébet út 7.


Tarnaörs, 2013. szeptember 18.
Tisztelettel:
Almádi János
polgármester

Tovább olvasom...

Rövidesen zárulnak a LEADER pályázatok

Pályázatok - 2013. aug. 26.


A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága legközelebbi - várhatóan utolsó - ülését 2013. augusztus 29-én tartja. A testület a gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatok magas száma és forrásigénye miatt már csak szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektötleteket tárgyal.

A pályázatok iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy a Helyi Bíráló Bizottsághoz 144 projekt ötlet érkezett be, amelyből 79 db. került támogatásra, mintegy 800 millió forint értékben.

Az Akciócsoport pályázatkezelő csoportja adatai szerint az elfogadott projektek közül 60 db. került feltöltésre az elektronikus felületre, ezen pályázatok forrásigénye meghaladja a 600 millió forintot, ami mintegy 200 millió forinttal haladja meg a HACS által rendelkezésre álló összeget.

Tovább olvasom...

Módosult a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtási időszak

Tájékoztató - 2013. máj. 27.


Módosult a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtási időszak

2013. május 21.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 16/B § (1) bekezdésétől eltérően 2013. évben a kifizetési kérelmet a 9. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30. valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.”

Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Egyúttal felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

Tovább olvasom...

11. Tarnaörsi falunap

Meghívó - 2013. máj. 24.


MEGHÍVÓ
Tarnaörs Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk 2013. június 8-án megrendezésre kerülő
11. TARNAÖRSI FALUNAPRA
A rendezvény helyszíne: Sportpálya
Délelőtt:
 • Főzőverseny
 • Gyermek foci
 • Hennafestés
 • Ugráló vár
 • Kirakodó vásár
 • Póni lovaglás
Délután:
 • Csillámtetoválás
 • 16:00 ÓVODÁSOK ÉS AZ ISKOLÁSOK MŰSORA
 • 17:00 KAMASZKA hagyományőrző néptánc egyesület utánpótlás csoportja
 • 17:30 LORI és RICSI – könnyűzenei produkció
 • 18:00 EXTÁZIS tánccsoport – „Mindenem a tánc!”
 • 18:30 FORTUNA társastánc
 • 19:00 SANDRA és ATTILA – retro könnyűzenei produkció
 • 20:30 TABÁNI ISTVÁN
 • Végül: Szebi – freestyle yoyo
TŰZIJÁTÉK Egy közösen eltöltött nap reményében üdvözlettel: Tarnaörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Almádi János polgármester
Meghívó letöltése PDF formátumban.

Tovább olvasom...

A civil szféra megerősödését, a helyi és térségi együttműködést elősegítő fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása.

Pályázatok - 2013. máj. 15.


Tarnaörs Polgárőr Egyesület, 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében pályázott. A célterület megnevezése: A civil szféra megerősödését , a helyi és térségi együttműködést elősegítő fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása. A fejlesztés az akciócsoport területén működő civil szervezet cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztések, felújítások, eszközbeszerzések támogatásra irányul. A megvalósítani kívánt projekt, azáltal, hogy a fejlesztés eredményeként jelentős mértékben javítja a település közbiztonságát, fontos helyi és térségi igényeket elégít ki és egyben hozzájárul a civil szféra megerősödéséhez, a helyi közösség kohéziójához. A fejlesztést követően a település több pontján térfigyelő kamerák lesznek elhelyezve, ezáltal nő a közbiztonság, visszaszorulnak a bűnözések. A meglévő kamerarendszer korszerűsítésével gyorsabb adatátvitel válik lehetővé. Ezzel biztosítva a bűncselekmények visszaszorítását, gyorsabb ügyintézését. A Tarnaörsi Polgárőr Egyesület szolgáltatásai bővülnek, mivel a település több pontját képesek lesznek megfigyelni, hatékonyabban tudnak fellépni a bűnözés ellen. A fejlesztés célja, a bűnözés megelőzése, visszaszorítása. Az egyesület jelen pályázata olyan projekt megvalósításra irányul, amely valós helyi igényeket elégít ki, fontos szereppel bír a lakosság nyugalmának megteremtésében, a lakosság különböző rétegei közötti bizalom erősítésében, végső soron a helyi társadalom formálásában, fejlesztésében.

Tovább olvasom...

ÚJ LEADER PÁLYÁZATOK JÚNIUS HARMADIKÁTÓL!

Tájékoztató - 2013. máj. 01.


Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 16/2013. (III.16.) számú Közleménye a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata a LEADER program 2013-as harmadik pályázati köréhez kapcsolódóan. A LEADER program harmadik pályázati körének előkészítésének részét képezi a Tisza-Tarna-Rima-Mente LEADER Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata, a fő célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések megfogalmazása, amely a június 3-án induló új LEADER pályázatok feltételeinek keretét jelöli ki.

A pályázati feltételek ismertetésére 2013. március 28-án, csütörtökön 10 órakor nyilvános LEADER Fórumot tartottunk Tenken, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, április 11-én pedig Átányban elfogadtuk az Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának módosítását, valamint a LEADER Intézkedési tervet, amely alapján kerül sor az új LEADER pályázatok kiírására. Az intézkedési terv jelenleg az IH általi elfogadásra vár és ezután felkerül honlapunkra. A közgyűlés továbbá elfogadta az Egyesület 2013 évi közhasznúsági jelentését, a 2013 évi költségvetést, további öt évre pedig megerősítette az Egyesület tisztségviselőit és Helyi Bíráló Bizottságot választott.

A közgyűlés jegyzőkönyve, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elérhető a honlapunkon.
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia/Stratégia 2013

Tovább olvasom...